Delphic Maxims

Delphic Maxims by Apollo’s Pythia, with my numeration and translation to Portuguese (PT: Máximas Delficas pela Pythia de Apolo, com minha numeração e tradução para o Português):

 1. EN: Follow God, GR: Επου θεω, PT: Siga Deus;
 2. EN: Obey the law, GR: Νομω πειθου, PT: Obedeça a Lei;
 3. EN: Worship the Gods, GR: Θεους σεβου, PT: Cultue os Deuses;
 4. EN: Respect your parents, GR: Γονεις αιδου, PT: Respeite seus pais;
 5. EN: Be overcome by justice, GR: Ηττω υπο δικαιου, PT: Seja superado por justiça;
 6. EN: Know what you have learned, GR: Γνωθι μαθων, PT: Conheça o que você tem aprendido;
 7. EN: Perceive what you have heard, GR: Ακουσας νοει, PT: Perceba o que você tem escutado;
 8. EN: Be/Know Yourself, GR: Σαυτον ισθι, PT: Seja / Conheça a si mesmo;
 9. EN: Intend to get married, GR: Γαμειν μελλε, PT: Tenha intenção de se casar;
 10. EN: Know your opportunity, GR: Καιρον γνωθι, PT: Conheça sua oportunidade;
 11. EN: Think as a mortal, GR: Φρονει θνητα, PT: Pense como um(a) mortal;
 12. EN: “If you are a stranger act like one” or “When you are a stranger be aware”, GR: Ξepsilon;νος ων ισθι, PT: “Se você é um estranho aja como um” ou “Quando você é um estranho esteja atento”;
 13. EN: Honor the hearth / Hestia, GR: Εστιαν τιμα, PT: Honre a lareira / Hestia;
 14. EN: Control yourself, GR: Αρχε σεαυτου, PT: Controle você mesmo(a);
 15. EN: Help your friends, GR: Φιλοις βοηθει, PT: Ajude seus amigos;
 16. EN: Control anger, GR: Θυμου κρατει, PT: Controle a raiva;
 17. EN: Exercise prudence, GR: Φρονησιν ασκει, PT: Exercite a prudência;
 18. EN: Honor providence, GR: Προνοιαν τιμα, PT: Honre a providência;
 19. EN: Do not use an oath, GR: Ορκω μη χρω, PT: Não use um juramento;
 20. EN: Love friendship, GR: Φιλιαν αγαπα, PT: Ame a amizade;
 21. EN: Cling to discipline, GR: Παιδειας αντεχου, PT: Agarre a disciplina;
 22. EN: Pursue‎ honor, GR: Δοξαν διωκε, PT: Persiga a honra;
 23. EN: Long for wisdom, GR: Σοφιαν ζηλου, PT: (Dedique) Tempo para sabedoria;
 24. EN: Speak well of the beautiful good (sometimes translated as “Praise the Good” but “kalon” is primarily “beautiful” but a Greek synonym for good – so it’s a nuanced translation), GR: Καλον ευ λεγε, PT: Fale bem do bom belo (algumas vezes traduzido como “Louve o Bom”, mas “kalon” é primeiramente “lindo(a)”, mas um sinônimo Grego para bom – então é uma tradução anuancidada).
 25. EN: Find fault with no one, GR: Ψεγε μηδενα, PT: Encontre culpa com nenhum;
 26. EN: Praise those having arête, GR: Επαινει αρετην, PT: Louve aqueles que tem arête (virtude, excelência);
 27. EN: Practice what is just, GR: Πραττε δικαια, PT: Pratique o que é justo;
 28. EN: Be kind to friends, GR: Θιλοις ευνοει, PT: Seja gentil, legal e bondoso(a) com amigos;
 29. EN: Watch out for your enemies, GR: Εχθρους αμυνου, PT: Cuidado / Atenção com seus inimigos;
 30. EN: Exercise nobility of character, GR: Ευγενειαν ασκει, PT: Exercite nobreza de caráter;
 31. EN: Shun evil, GR: Κακιας απεχου, PT: Evite / Fuja do mal;
 32. EN: Be impartial, GR: Κοινος γινου, PT: Seja imparcial;
 33. EN: Guard what is yours, GR: Ιδια φυλαττε, PT: Guarde / Proteja / Defenda o que é seu;
 34. EN: Shun what belongs to others, GR: Αλλοτριων απεχου, PT: Evite / Fuja do que pertence a outros(as);
 35. EN: Listen to everyone, GR: Ακουε παντα, PT: Escute cada um / todos / todo mundo;
 36. EN: Be (religiously) silent, GR: Ευφημος ιοθι, PT: Seja (religiosamente) silencioso(a);
 37. EN: Do a favor for a friend, GR: Φιλω χαριζου, PT: Faça um favor por um amigo(a);
 38. EN: Nothing to excess, GR: Μηδεν αγαν, PT: Nada em excesso;
 39. EN: Use time sparingly, GR: Χρονου φειδου, PT: Use o tempo com moderação;
 40. EN: Foresee the future, GR: Ορα το μελλον, PT: Preveja o futuro;
 41. EN: Despise insolence, GR: Υβριν μισει, PT: Despreze insolência;
 42. EN: Have respect for ‎suppliants, GR:‎ Ικετας αιδου, PT: Tenha respeito por suplicantes;
 43. EN: Be accommodating in everything, GR: Παςιν αρμοζου, PT: Seja acomodado / adaptável / amável em cada coisa / todas as coisas;
 44. EN: Educate your sons, GR: Υιους παιδευε, PT: Eduque seus filhos;
 45. EN: Give what you have, GR: Εχων χαριζου, PT: Dê o que você tem;
 46. EN: Fear deceit, GR: Δολον φοβου, PT: Tema o engano;
 47. EN: Speak well of everyone, GR: Ευλογει παντας, PT: Fale bem de cada um / todos;
 48. EN: Be a seeker of wisdom, GR: Φιλοσοφος γινου, PT: Seja um buscador de sabedoria;
 49. EN: Choose what is divine, GR: Οσια κρινε, PT: Escolha o que é divino;
 50. EN: Act when you know, GR: Γνους πραττε, PT: Aja quando você conhece / sabe;
 51. EN: Shun murder, GR: Φονου απεχου, PT: Evite / Fuja assassinar ou ser assassinado;
 52. EN: Pray for things possible, GR: Ευχου δυνατα, PT: Reze por coisas possíveis;
 53. EN: Consult the wise, GR: Σοφοις χρω, PT: Consulte o sábio / sensato / douto / prudente;
 54. EN: Test the character, GR: Ηθος δοκιμαζε, PT: Teste o caráter;
 55. EN: Give back what you have received, GR: Λαβων αποδος, PT: Dê de volta o que você tem recebido;
 56. EN: Down-look no one, GR: Υφορω μηδενα, PT: Abaixe os olhos / menospreze nenhum / ninguém;
 57. EN: Use your skill, GR: Τεχνη χρω, PT: Use sua habilidade;
 58. EN: Do what you mean to do, GR: Ο μελλεις, δος, PT: Faça o que você intenciona fazer;
 59. EN: Honor a benefaction, GR: Ευεργεςιας τιμα, PT: Honre um benefício / uma boa ação;
 60. EN: Be jealous of no one, GR: Φθονει μηδενι, PT: Seja ciumento(a) de nenhum / ninguém;
 61. EN: Be on your guard, GR: Φυλακη προσεχε, PT: Seja na sua guarda / defesa / proteção;
 62. EN: Praise hope, GR: Ελπιδα αινει, PT: Louve a esperança;
 63. EN: Despise a slanderer, GR: Διαβολην μισει, PT: Despreze um caluniador (a);
 64. EN: Gain possessions justly, GR: Δικαιως κτω, PT: Ganhe posses de forma justa;
 65. EN: Honor good men, GR: Αγαθους τιμα, PT: Honre homens bons;
 66. EN: Know the judge, GR: Κριτην γνωθι, PT: Conheça o juíz / a juíza;
 67. EN: Master wedding-feasts, GR: Γαμους κρατει, PT: Domine festas / banquetes de casamento;
 68. EN: Recognize ‎fortune, GR: Τυχην νομιζε, PT: Reconheça a fortuna / sorte / destino;
 69. EN: Flee a pledge, GR: Εγγυην φευγε, PT: Fuja de uma promessa / de prometer / jurar;
 70. EN: Speak ‎plainly, GR: Αμλως διαλεγου, PT: Fale de forma clara / simples / franca;
 71. EN: Associate with your peers, GR: Ομοιοις χρω, PT: Se associe com seus colegas / iguais;
 72. EN: Govern your expenses, GR: Δαπανων αρχου, PT: Governe suas despesas / seus gastos;
 73. EN: Be happy with what you have, GR: Κτωμενος ηδου, PT: Seja feliz com o que você tem;
 74. EN: Revere a sense of shame, GR: Αισχυνην σεβου, PT: Reverenciar um sentimento de vergonha;
 75. EN: Fulfill a favor, GR: Χαριν εκτελει, PT: Preencha / Realize um favor;
 76. EN: Pray for happiness, GR: Ευτυχιαν ευχου, PT: Reze por felicidade;
 77. EN: Be fond of fortune, GR: Τυχην στεργε, PT: Seja afeiçoado (a) / Goste / de fortuna / sorte / destino;
 78. EN: Observe what you have heard, GR: Ακουων ορα, PT: Observe o que você tem escutado;
 79. EN: Work for what you can own, GR: Εργαζου κτητα, PT: Trabalhe pelo que você pode possuir;
 80. EN: Despise ‎strife, GR:‎ Εριν μισει, PT: Despreze a contenda / discussão;
 81. EN: Detest disgrace, GR: Ονειδς εχθαιρε, PT: Deteste a disgraça;
 82. EN: Restrain the tongue, GR: Γλωτταν ισχε, PT: Restrinja / contenha a língua;
 83. EN: Keep yourself from insolence, GR: Υβριν αμυνου, PT: Mantenha você  mesmo (a) (longe) da insolência;
 84. EN: Make just judgements, GR: Κρινε δικαια, PT: Faça julgamentos justos;
 85. EN: Use what you have, GR: Χρω χρημασιν, PT: Use o que você tem;
 86. EN: Judge incorruptibly, GR: Αδωροδοκητος δικαζε, PT: Julgue incorruptívelmente;
 87. EN: Accuse one who is present, GR: Αιτιω παροντα, PT: Acuse um(a) que está presente;
 88. EN: Tell when you know, GR: Λεγε ειδως, PT: Conte quando você sabe;
 89. EN: Do not depend on strength, GR: Βιας μη εχου, PT: Não dependa de força;
 90. EN: Live without sorrow, GR: Αλυπως βιου, PT: Viva sem tristeza / mágoa / dor / sofrimento;
 91. EN: Live together ‎meekly, GR: Ομιλει πραως, PT: Viva junto mansamente;
 92. EN: Finish the race without ‎a shrinking back, GR: Περας επιτελει μη αποδειλιων, PT: Temine a corrida sem encolher as costas;
 93. EN: Deal kindly with everyone, GR: Φιλοφρονει πασιν, PT: Lide de forma gentil / bondosa com cada um / todos;
 94. EN: Do not curse your sons, GR: Υιοις μη καταρω, PT: Não amaldiçoe seus filhos;
 95. EN: Rule your wife, GR: Γυναικος αρχε, PT: Governe sua esposa;
 96. EN: Benefit yourself, GR: Σεαυτον ευ ποιει, PT: Beneficie você mesmo;
 97. EN: Be courteous, GR: Ευπροσηγορος γινου, PT: Seja cortês;
 98. EN: Give a timely response, GR: Αποκρινου εν καιρω, PT: Dê uma resposta a tempo / na hora certa;
 99. EN: Struggle with glory, GR: Πονει μετ ευκλειας, PT: Lute / Esporce-se com glória;
 100. EN: Act without repenting, GR: Πραττε αμετανοητως, PT: Aja sem se arrepender;
 101. EN: Regret falling short of the mark (or goal), GR: Αμαρτανων μετανοει, PT: Lamente errar por pouco a marca (ou meta);
 102. EN: Control the eye, GR: Οφθαλμοθ κρατει, PT: Controle o olho;
 103. EN: Give a timely counsel, GR: Βουλευου χρονω, PT: Dê um conselho a tempo / na hora certa;
 104. EN: Act quickly, GR: Πραττε συντομως, PT: Aja rapidamente;
 105. EN: Guard friendship, GR: Φιλιαν φυλαττε, PT: Guarde / Proteja / Defenda amizade;
 106. EN: Be grateful, GR: Ευγνωμων γινου, PT: Seja grato (a) / agradecido (a);
 107. EN: Pursue harmony, GR: Ομονοιαν διωκε, PT: Persiga / busque a harmonia;
 108. EN: Keep deeply the top secret, GR: Αρρητον κρυπτε, PT: Mantenha profundamente o ultra secreto;
 109. EN: Fear ruling, GR: Το κρατουν φοβου, PT: Tema governar;
 110. EN: Pursue what is profitable, GR: Το συμφερον θηρω, PT: Persiga / busque o que é lucrativo;
 111. EN: Accept due measure, GR: Καιρον προσδεχου, PT: Aceite medida devida;
 112. EN: Do away with enmities, GR: Εχθρας διαλυε, PT: Elimine as inimizades;
 113. EN: Accept old age, GR: Γηρας προσδεχου, PT: Aceite a velha idade / velhice;
 114. EN: Do not‎ boast ‎in might, GR: Επι ρωμη μη καυχω, PT: Não se gabe / vangloreie de poder;
 115. EN: Exercise (religious) silence, GR: Ευφημιαν ασκει, PT: Exercite silêncio (religioso);
 116. EN: Flee enmity, GR: Απεχθειαν φευγε, PT: Fuja / Evite inimizade;
 117. EN: Acquire wealth justly, GR: Πλουτει δικιως, PT: Adquira riqueza de forma justa;
 118. EN: Do not abandon honor, GR: Δοξαν μη λειπε, PT: Não abandone a honra;
 119. EN: Despise evil, GR: Κακιαν μισει, PT: Despreze o mal;
 120. EN: Venture into danger prudently, GR: Κινδυνευε φρονιμως, PT: Aventure-se em perigo prudentemente;
 121. EN: Do not tire of learning, GR: Μανθανων μη καμνε, PT: Não se canse de aprender;
 122. EN: Do not stop to be thrifty, GR: Φειδομενος μη λειπε, PT: Não pare de ser parcimonioso / econômico;
 123. EN: Admire oracles, GR: Χρησμους θαυμαζε, PT: Admire oráculos;
 124. EN: Love whom you rear, GR: Ους τρεφεις αγαπα, PT: Ame quem você (deixou) atrás;
 125. EN: Do not oppose someone absent, GR: Αποντι μη μαχου, PT: Não oponha-se a alguém ausente;
 126. EN: Respect the elder, GR: Πρεσβυτερον αιδου, PT: Respeite o(a) mais velho(a);
 127. EN: Teach a youngster, GR: Νεωτερον διδασκε, PT: Ensine um(a) jovem;
 128. EN: Do not trust wealth, GR: Πλουτω απιστει, PT: Não confie na riqueza;
 129. EN: Respect yourself, GR: Σεαυτον αιδου, PT: Respeite você mesmo(a);
 130. EN: Do not begin to be insolent, GR: Μη αρχε υβριζειν, PT: Não comece a ser insolente;
 131. EN: Crown your ancestors, GR: Προγονους στεφανου, PT: Coroe seus ancestrais;
 132. EN: Die for your country, GR: Θνησκε υπερ πατριδος, PT: Morra por seu país;
 133. EN: Do not be discontented by life, GR: Τω βιω μη αχθου, PT: Não seja descontente pela vida;
 134. EN: Do not make fun of the dead, GR: Επι νεκρω μη γελα, PT: Não fazer graça dos mortos;
 135. EN: Share the load of the unfortunate, GR: Ατυχουντι συναχθου, PT: Compartilhe a carga do desafortunado;
 136. EN: Gratify without harming, GR: Χαριζου αβλαβως, PT: Gratifique sem prejudicar;
 137. Grieve (Greave) for no one, GR: Μη επι παντι λυπου, PT: Não se aflinja por nenhum / ninguém;
 138. EN: Beget rom noble routes, GR: Εξ ευγενων γεννα, PT: Criar rom rotas nobres;
 139. EN: Make promises to no one, GR: Επαγγελου μηδενι, PT: Faça promessas a nenhum / ninguém;
 140. EN: Do not wrong the dead, GR: Φθιμενους μη αδικει, PT: Não erre / engane / faça mal aos mortos;
 141. EN: Be well off as a mortal, GR: Ευ πασχε ως θνητος, PT: Seja/Esteja bem como um(a) mortal;
 142. EN: Do not trust fortune, GR: Τυχη μη πιστευε, PT: Não confie na fortuna / sorte ;
 143. EN: As a child be well-behaved, GR: Παις ων κοσμιος ισθι, PT: Como uma criança seja bem comportado(a);
 144. EN: As a youth – self-disciplined, GR: ηβων εγκρατης, PT: Como um(a) jovem – auto-disciplinado(a);
 145. EN: As of middle-age – just, GR: μεσος δικαιος, PT: Como de meia-idade – justo(a);
 146. EN: As an old man – sensible, GR: πρεσβυτης ευλογος, PT: Como um velho homem – sensível;
 147. EN: On reaching the end – without sorrow, GR: τελευτων αλυπος, PT: Ao chegar ao fim – sem tristeza;

Additional lines as found in inscribed on different stones or papyrus sources (Linhas adicionais como encontradas inscritas em diferentes fontes de pedras ou papiros):

a. EN: Obey the virtuous, PT: Obedeça o(a) virtuoso(a);

b. EN: Live without sorrow, PT: Viva sem tristeza;

c. EN: Avoid the unjust, PT: Evite o injusto(a);

d. EN: Testify what is right, PT: Testemunhe o que é certo;

e. EN: Control pleasure, PT: Controle o prazer;

f. EN: Praise virtue, PT: Louve a virtude;

g. EN: Train your relatives, PT: Treine seus familiares;

h. EN: Believe in time, PT: Acredite no tempo;

i. EN: Receive for the pleasure, PT: Receba pelo prazer;

j. ‎EN: Prostrate before the divine, PT: Proste-se / Respeite profundamente o divino;

k. EN: Do not boast in might (but in a gym the stone inscription says “boast in might”; in papyrus it’s usually DO NOT), PT: Não gabe-se / conte vantagem / vanglorie-se em poder (mas em uma pedra de academia de ginástica e/ou musculação a inscrição na pedra diz “gabe-se / conte vantagem / vanglorie-se em poder”; em papiro ela usualmente nega, contradiz);

l. EN: Use the one who has the same interests as you, PT: Use aquele(a) que tem os mesmos interesses que você;

m. EN: Be embarrassed to lie, PT: Tenha vergonha (verdadeira) de mentir;

n. EN: If you believe in something do not be scared to act for it, PT: Se você acredita em alguma coisa não seja medroso(a) de agir por ela;

o. EN: Be firm on what has been agreed, PT: Seja firme no que tem sido acordado.

Source: http://www.apollospythia.com/delphic-maxims/delphic-maxims/#

%d bloggers like this: